` Landmark Projecten

Uitvoering onderzoek

Landmark Projecten is initiator en uitvoerder van een aantal onderzoek, via deze pagina willen wij u hiervan een indruk geven

Praktijkpilot Biogreen
De praktijkpilot Biogreen is in de afgelopen jaren voorloper geweest in de route naar productie van groene kunstmest uit nabewerking van digestaat met gebruik van nieuwe technologie uit het buitenland. De pilot werd eind 2011 afgesloten, waarbij de definitieve besluitvorming voor erkenning van het eindproduct in de EU plaatsheeft.

Meer over praktijkpilot Biogreen...

Sturen op Groene Energie
Reststromen uit de voedingsindustrie werden in het verleden behandeld als afval, en waar mogelijk gebruikt als grondstoffen voor veevoer. Laatstgenoemd afzetkanaal is aan het afnemen. Waardevolle reststromen dreigen te veranderen in afval met bijbehorende kosten. Tegelijkertijd probeert de overheid de productie van groene energie uit biomassa  te stimuleren. De voorwaarden zijn nog gunstiger als de elektriciteit geleverd kan worden op het moment dat er vraag naar is en de restwarmte benut kan worden.  Deze recente ontwikkelingen zijn aanleiding om de haalbaarheid van bio-energie op regionale schaalgrootte zoals in het onderzoek voorgesteld na te gaan voor verschillende locaties in het land.  Door Landmark is een uitvoerig onderzoek uitgevoerd in opdracht van energiebedrijf NRE en SenterNovem naar dit nieuwe concept.  De bevindingen worden thans in een aantal projecten in de praktijk gebracht.

Meer over Sturen op Groene Energie...

Energie uit houtafval
Partijen willen in regioverband gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren waarbij nieuw concept wordt beproefd in de praktijk.   De samenwerking in regionaal verband met verwerking van snoeihout wordt voorgestaan om te komen tot combinatie van landschapsonderhoud en duurzame energieproductie op MKB-bedrijven. Vanuit de beschikbare stromen van houtbiomassa in buitengebied luidt de opdracht: de juiste mix vinden in kwaliteit, aanvoer hoeveelheden en leveren van hierop toegeruste energie-installatie geschikt voor productie van 250 – 350 KWh.

Energie in bebouwde omgeving
Door Landmark en UT-Twente  is een onderzoek gestart naar een nieuwe toepassing van zonne-energie, waarbij gebruik wordt gemaakt van speciale kleurstoffen. Het doel  is middels onderzoek een nieuw productconcept te ontwikkelen voor toepassing in de woningbouw en dit  in de markt te brengen samen met businesspartners.  Het nieuwe concept voor toepassing zonne-energie in de bouw  geeft een extra impuls aan energiezuinig bouwen. De energie-opbrengst van de zonne-cellen dient te worden geoptimaliseerd, waarbij het totale opbrengstvermogen in kwh per m2 door een kennis-intensieve aanpak met gebruik van nieuwe materialen tot een doorbraak kan leiden in de markt.