` Landmark Projecten

Sturen op Groene Energie

Reststromen uit de voedingsindustrie werden in het verleden behandeld als afval, en waar mogelijk gebruikt als grondstoffen voor veevoer. Laatstgenoemd afzetkanaal is aan het afnemen. Waardevolle reststromen dreigen te veranderen in afval met bijbehorende kosten. Tegelijkertijd probeert de overheid de productie van groene energie uit biomassa †te stimuleren. De voorwaarden zijn nog gunstiger als de elektriciteit geleverd kan worden op het moment dat er vraag naar is en de restwarmte benut kan worden. †Deze recente ontwikkelingen zijn aanleiding om de haalbaarheid van bio-energie op regionale schaalgrootte zoals in het onderzoek voorgesteld na te gaan voor verschillende locaties in het land. †Door Landmark is een uitvoerig onderzoek uitgevoerd in opdracht van energiebedrijf NRE en SenterNovem naar dit nieuwe concept. †De bevindingen worden thans in een aantal projecten in de praktijk gebracht.

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling ontstaan om reststromen te verwaarden door ze in te zetten als grondstof voor energiewinning. De Nederlandse overheid heeft tot doelstelling in 2040 40% van de brandstoffen die worden gebruikt door de energiecentrales in Nederland uit biomassa te laten bestaan. Een dergelijke hoeveelheid biomassa is momenteel in de Nederlandse markt niet direct beschikbaar of niet zonder meer geschikt voor verwerking door de energiecentrales.

Een aanzienlijke hoeveelheid van de beschikbare biomassa komt vrij uit de voedings- en genotmiddelenindustrie (VGI). Een deel daarvan wordt gebruikt als grondstof voor diervoeders en het overige wordt op een andere manier verwerkt. De kosten van verwerking zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen waardoor de belangstelling voor alternatieve toepassingen is toegenomen. Daar komt bij dat vanwege de risico's van het gebruik van sommige restproducten in de diervoeders voor de gezondheid van mens en dier, een deel daarvan op een andere manier moet worden verwerkt dan in diervoeders. De kosten van verwerking en de controle op de veiligheid en kwaliteit zijn daarmee sterk gestegen.

Voor natte stromen is vergisting de meest geŽigende optie voor energiewinning. Ze hebben doorgaans voldoende energetische waarde en een gunstige samenstelling voor bacteriologische verwerking (fermentatie) en zijn daarmee goed geschikt voor vergisting. Het aantal producten is echter zeer divers, de samenstelling is niet altijd even constant en het aanbod kan in de loop van het jaar sterk wisselen. Dit laatste is afhankelijk van het seizoen en de marktontwikkelingen (vraag en aanbod en prijzen). Dat maakt het lastig om een constante aanvoer van biomassa en een constante energieproductie te kunnen garanderen. De transportkosten voor de aanvoer van de restproducten zijn relatief hoog vergeleken met de waarde van de producten en daarom is transport over grotere afstand vaak niet interessant. Indien een regionale aanvoer kan worden gerealiseerd maakt dat vergisten mogelijk economisch aantrekkelijker.

Nieuwe technologie voor nabewerking van digestaat zijn onderzocht op economische en technische haalbaarheid. Op basis hiervan kan een nadere analyse worden gemaakt voor het uitwerken van het juiste concept.

Downloads:
1. Eindrapport Sturen op Groene Energie (.PDF)